กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2563

ปภ. หารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รวมถึงพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 208 ครั้ง