กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2563

ปภ.ปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมื่อวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานพิธีปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียชุดใหม่ทดแทนทุ่นเดิมที่ครบวงรอบการบำรุงรักษา ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิมีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้า ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยสึนามิและอพยพหนีภัยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมี เจ้าหน้าที่ ปภ. และหน่ายงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีฯ


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 207 ครั้ง