กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2563

ปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนา Application “อาสาสู้ภัย” เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย

ข่าวเลขที่ 20/2563 วันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนา Application “อาสาสู้ภัย” เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย


วันนี้ (18 พ.ย.63) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลแก่อาสาสมัคร จิตอาสา และองค์กรเครือข่ายในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านรูปแบบ Mobile Application” ภายใต้ชื่อ “อาสาสู้ภัย” ร่วมกับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด โดยพัฒนาแอพพลิเคชัน “อาสาสู้ภัย” ให้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยให้เข้าถึงกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน ปภ.มีเครือข่ายอาสาสมัครและองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ร่วมกับบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและออกแบบพัฒนาระบบ Mobile Application บน Smart Drive ดำเนินการพัฒนา Mobile Application “อาสาสู้ภัย” เพื่อให้บริการแก่อาสาสมัครและเครือขายด้านสาธารณภัยทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาจากองค์กรภาคีเครือข่ายในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย

“ปภ. มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ข่าวสาธารณภัยแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งการจัดทำแอพพลิเคชัน “อาสาสู้ภัย” ถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสนับสนุนหน่วยงานและประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้” อธิบดี ปภ. กล่าว

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน “อาสาสู้ภัย” อยู่ระหว่างการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งานของอาสาสมัคร จิตอาสา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบข่าวสารและข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความรู้ด้านสาธารณภัย กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการแจ้งเหตุสาธารณภัยที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและเชื่อถือได้ 2) ระบบบริหารจัดการและบริการสมาชิก เป็นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตลอดจนแบบสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นการรวบรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 4) ระบบสนับสนุนและรายงาน พร้อมรองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android การจัดการเนื้อหา และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการฐานข้อมูลของสมาชิก ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน เตรียมพร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง /////////////

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 202 ครั้ง