กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2564

อาเซียนรวมใจไทยสู้โควิด - 19 ส่งมอบชุดสุขอนามัยฯ สนุบสนุน จังหวัดสมุทรสาคร

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียน ด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,000 ชุด โดยคณะกรรมการบริหาร AHA Center อนุมัติส่งของช่วยเหลือของอาเซียน จากคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ณ ลานจอดรถกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทน รับมอบเพื่อสนับสนุนการกักตัวของผู้เสี่ยงการติดเชื้อในสถานกักกัน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1436 ครั้ง