กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2564

ปภ. เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย 100% อยู่บ้าน ลดการเดินทาง

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการยกระดับ การปฏิบัติการและมาตรการในการยับยั้งการแพร่ ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 การกำชับการเดินทางไปในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด การสวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดจนการจัดพื้นที่ รับรองสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ผ่านสัญญาณระบบกระจายเสียง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสกัดกั้นและควบคุมการระบาด ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1438 ครั้ง