กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2564

อาเซียนรวมใจไทยสู้โควิด - 19 ส่งมอบเต็นท์ จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการ จัดการภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน (เต็นท์สำหรับ ครอบครัว จำนวน 50 หลัง) ให้กับนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ณ ลานจอดรถกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดเตรียม โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1440 ครั้ง