กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

การปราบปรามทุจริต

โปสเตอร์ ปี 64

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8597 ครั้ง