กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

การปราบปรามทุจริต

โปสเตอร์ ปี 64

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8605 ครั้ง