กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

การปราบปรามทุจริต

โปสเตอร์ ปี 64

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8438 ครั้ง