กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมิถุนายน 2564

ปภ. ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ ครั้งที่ 15

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนพันธกิจร่วมด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหารือในประเด็นความคืบหน้าของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ การหารือการเตรียมการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2564 ตลอดจนการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8488 ครั้ง