กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

กรกฎาคม 2564

สรุปสถานการณ์ภัย ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3483 ครั้ง