กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

กรกฎาคม 2564

ปภ.สรุปข้อมูลสถิติสาธารณภัยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รองรับการวางแนวทางลดผลกระทบจากสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

ปภ.สรุปข้อมูลสถิติสาธารณภัยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
รองรับการวางแนวทางลดผลกระทบจากสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยข้อมูลสถิติสาธารณภัยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ประเทศไทยเกิดสาธารณภัยใน 6 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย  ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม  อัคคีภัย และโรคระบาดสัตว์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเหตุสาธารณภัยรายวันของจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีข้อมูลสถิติในภาพรวม ดังนี้
➡ อุทกภัย 1,028 หมู่บ้าน อยู่ใน 27 จังหวัด 101 อำเภอ 271 ตำบล
ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 2,857 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 21,711 ไร่
➡ วาตภัย 13,758 หมู่บ้าน อยู่ใน 75 จังหวัด 707 อำเภอ 3,522 ตำบล พื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เขต 6 แขวง ผู้เสียชีวิต 26 ราย ผู้สูญหาย 2 ราย
ผู้บาดเจ็บ 48 ราย บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 81,702 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 46,041 ไร่
➡ ภัยแล้ง 9 หมู่บ้าน อยู่ใน 2 จังหวัด 2 อำเภอ 2 ตำบล โดยประกาศยุติสถานการณ์ภัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
➡ ดินโคลนถล่ม 12 หมู่บ้าน อยู่ใน 9 จังหวัด 9 อำเภอ 9 ตำบล
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 7 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 90 ไร่
➡ อัคคีภัย 1,043 ครั้ง ในพื้นที่ 68 จังหวัด 393 อำเภอ 779 ตำบล
945 หมู่บ้าน พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 เขต 28 แขวง ผู้เสียชีวิต 17 ราย
ผู้บาดเจ็บ 71 ราย อาคาร/บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,003 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 718 ไร่
➡ โรคระบาดสัตว์ (โรคลิมปีสกิน) 21,332 หมู่บ้าน อยู่ใน 31 จังหวัด
268 อำเภอ 2,079 ตำบลจากข้อมูลสถิติสาธารณภัย พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน จึงมีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงในทั่วทุกภาค ขณะที่วาตภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด  ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งขึ้น ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน  มีการปรับเปลี่ยนทิศทางลม ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรง ส่วนอุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเช่นกัน เนื่องจากเดือนมกราคมยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนของภาคใต้ ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับโรคระบาดในสัตว์ที่มีสถิติการระบาดค่อนข้างสูง เนื่องจากเกิดโรคลิมปีสกินในกลุ่มโคและกระบือที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายไปยังพื้นที่ภาคเหนือทั้งนี้ ปภ. จะได้นำข้อมูลสถิติสาธารณภัยดังกล่าวไปวางแนวทางลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน รวมถึงสร้างการรับรู้ข้อมูลความเสี่ยงภัยและวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยแก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่ออย่างต่อเนื่อง

ท้ายนี้ สามารถติดตามข้อมูลสถิติสาธารณภัยได้ที่ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยผ่านเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3490 ครั้ง