กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนกันยายน 2564

ปภ. จัดทำมาตรฐานวิชาชีพรองรับผู้ปฏฺบัติงานด้านสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อกำหนดทางกฏหมายว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาจัดทำร่างกฏกระทรวง ระเบียบหรือประกาศกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลสำหรับให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เข้าร่วมประชุมฯ           


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14457 ครั้ง