กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. ประชุมเวทีอาเซียน ด้านการจัดการสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศ และรองประธานในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 39 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชุมเพื่อสนับสนุนพันธกิจร่วมด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ ครั้งที่ 16 ในประเด็นสำคัญในการหารือ  อาทิ ความคืบหน้าในการจัดทำแผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างกันภายในอาเซียน  มาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ  


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20942 ครั้ง