กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. พร้อมรับมือเหตุอัคคีภัย จัดตั้งสถาบันการดับเพลิง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม กรอบมาตรฐานวิชาชีพ และรูปแบบการบริหารจัดการ    

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16263 ครั้ง