กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปภ. หารือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่ง SMS แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแจ้งเตือนภัยผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการส่งข้อความสั้น (SMS) ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการแจ้งเตือนภัยผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบข้อความที่จะส่ง (SMS) ตลอดจนวิธีการส่งข้อความระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมี หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33346 ครั้ง