กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤศจิกายน 2563

ปภ. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot

ข่าวเลขที่ 28 วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 

ปภ. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot


วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติธร ยิ้มละไม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลและทดลองใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่า Line Chatbot ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค อาสาสมัคร และภาคี เครือข่าย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และชี้เป้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้ตรงจุด และตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภเปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดมักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหาย แก่ทรัพย์สิน รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบัญชาการดับไฟป่าแบบ Real Time ในรูปแบบการจัดการข้อมูลสถานะไฟป่าผ่านการบูรณาการข้อมูล จากดาวเทียมขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NASA) และข้อมูลความพร้อมและพิกัดปัจจุบันของหน่วยดับไฟป่า ของทุกหน่วยงาน รวมถึงการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง Line Chatbot ซึ่งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ประสาน ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานความร่วมมือกับ กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบัญชาการดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในวันนี้ (25 พ.ย. 63) จึงได้จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลและทดลองใช้ ระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานในสังกัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้แก่ จังหวัดและอำเภอในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

“การประชุมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันเรียนรู้การใช้งานระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot รวมถึงทุกหน่วยงาน จะได้ซักซ้อมการบริหารจัดการไฟป่าและสามารถ นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และชี้เป้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกลไกที่จะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบ Rea Timeได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้นำร่องการใช้งานระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลลัพธ์จาการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่” อธิบดี ปภ.กล่าว
 

Cr.ภาพ : กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36632 ครั้ง