กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤศจิกายน 2563

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์

วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์


30 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด 40 อำเภอ 174 ตำบล 906 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,272 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และนราธิวาส ระดับน้ำภาพรวมลดลง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา และนราธิวาส รวม 40 อำเภอ 174 ตำบล 906 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,272 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา และนราธิวาส รวม 38 อำเภอ 163 ตำบล 857 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,141 ครัวเรือน

ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน และอำเภอลานสกา ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

พัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอป่าบอน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอปากพะยูน รวม 49 ตำบล 379 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,501 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอรัตภูมิ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

นราธิวาส ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอบาเจาะ อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำภอเมืองนราธิวาส อำภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอยี่งอ รวม 29 ตำบล 108 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,822 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 51 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20800 ครั้ง