กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มิถุนายน 2564

กปภ.ช. หารือนโยบายหลัก - แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยพร้อมรับ ทุกความเปลี่ยนแปลง (24 มิ.ย. 64)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กปภ.ช. หารือนโยบายหลัก - แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยพร้อมรับ
ทุกความเปลี่ยนแปลง
24 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณานโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นแนวทางหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศต่อไป


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2564 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่าและหมอกควันที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้จัดทำ ปรับปรุง หรือทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการ กปภ.ช.และหน่วยงานรับผิดชอบด้านการจัดทำแผนการจัดการสาธารณภัย จึงได้จัดทำนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 เพื่อเสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นแนวทางหลักของการจัดการสาธารณภัยของประเทศต่อไป ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม กปภ.ช.  ได้พิจารณาในสาระสำคัญของนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 5 ประการ

ประกอบด้วย
1) มุ่งลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย โดยเฉพาะการความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างรอบด้าน
2) บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3) การพัฒนาระบบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
4) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ และ
5) ส่งเสริมการวิจัย ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศ

รวมถึงพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 - 2570 ซึ่งเป็นแผนฉบับใหม่ที่ปรับปรุงจากแผนฉบับเดิมที่ใช้มาครบ 5 ปี และมีลักษณะกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operations : CONOPs) โดยได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการลดความล่อแหลมความเปราะบาง และสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงและการลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีภูมิคุ้มกัน และฟื้นกลับได้อย่างรวดเร็ว และฟื้นฟู ให้ดีกว่าเดิม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบูรณาการวางแผนเผชิญเหตุจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และเร่งดูแลประชาชนให้กลับมามีชีวิตตามปกติโดยเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาให้ปลอดภัยและดีกว่าเดิม (Build Back Better: BBB) และการปรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย ด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ทั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนำไปสู่การสร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จะได้นำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในคณะต่าง ๆ ทั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย และคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง รวมถึงรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จำนวน 5 คน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ เสรี ศุภราทิตย์ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช และศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับทุกความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ...\
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20772 ครั้ง