กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มิถุนายน 2564

ศูนย์ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย (29 มิ.ย. 64)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยเจัาหน้าที่นำรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล รถบรรทุกพร้อมเครื่องสูบน้ำท่วมขัง รถบรรทุกขนาดเล็ก  สูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเติมน้ำให้บึงฉวาก เพื่อป้องกันยับยั้งภัยจากภาวะฝนแล้งในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช  ทำให้ได้รับประโยชน์ 850 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร นาข้าว พืชสวน 4,000 ไร่  โดยมีแผนดำเนินในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 9 ก.ค.64 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20755 ครั้ง