กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

กรกฎาคม 2564

บกปภ.ช. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน เข้มข้นเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย – แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในระดับพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

บกปภ.ช. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน  
เข้มข้นเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย – แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในระดับพื้นที่
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น เน้นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงเน้นย้ำการใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเครือช่ายแจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยให้ได้มากที่สุด


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ อาทิ ปริมาณน้ำฝนสะสม ระดับน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ การระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำของจังหวัดพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า หากมีแนวโน้มเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มให้แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นย้ำการใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเครือช่ายแจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงการแจ้งเตือนภัยในทุกรูปแบบทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว อีกทั้งให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ หากคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเร็ว ตลอดจนจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที  ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยและ
ขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20471 ครั้ง