กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564 เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. พร้อมรับมือเหตุอัคคีภัย จัดตั้งสถาบันการดับเพลิง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม กรอบมาตรฐานวิชาชีพ และรูปแบบการบริหารจัดการ    
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16261 ครั้ง