กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มกราคม 2565

27 มกราคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565


⏺พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 2๗ ม.ค. 65 เวลา 06.00 น.)
▶ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ)
▶ภาคกลาง จ.สระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ)

⏺วันที่ 28-29 ม.ค. 65 การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง

⏺วันที่ 30 ม.ค. 65 การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

⏺วันที่ 28-29 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนยอดภูมีอากาศหนาว

⏺วันที่ 30 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอุณหภูมิลดลงและมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

⏺วันที่ 28-30 ม.ค. 65 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้มีฝนน้อยบริเวณภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร


ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52934 ครั้ง