กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มกราคม 2565

31 มกราคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565


🔺️ พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
      ➡️ ภาคเหนือ จ.พะเยา (อ.เมืองฯ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ) (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 06.00 น.)


🔺️ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
       ➡️ ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
       ➡️  ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส


📢 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเล อาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง พื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น และการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา


📢 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52940 ครั้ง