กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มกราคม 2565

ปภ. รายงานกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ. รายงานกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยจากน้ำมันดิบรั่วไหล) ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านเพ และหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ซึ่งเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 2500 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148997 ครั้ง