กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 2.1 ความลึก 4 กิโลเมตร บริเวณตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.รายงาน 27 เม.ย.65 เมื่อเวลา 00.48 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 2.1 ความลึก 4 กิโลเมตร บริเวณตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไม่มีรายงานผลกระทบในพื้นที่ หากมีรายงานเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNew
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149025 ครั้ง