กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

พฤษภาคม 2565

23 พฤษภาคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52062 ครั้ง