กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มิถุนายน 2565

ปภ.เผยสถิติสาธารณภัยปี 2565 ในรอบ 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย. 65)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยข้อมูลสถิติสาธารณภัยปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 พบว่า ประเทศไทยได้เกิดสาธารณภัย แยกเป็น 8 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในสัตว์ อาคารถล่ม และสารเคมี ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปแยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านพื้นที่ประสบสาธารณภัย ภาพรวมประเทศไทยมีพื้นที่ประสบสาธารณภัย รวม 13,370 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีพื้นที่ประสบวาตภัยมากที่สุด จำนวน 9,704 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 75 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ อุทกภัย มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 2,580 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 26 จังหวัด อัคคีภัย มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 956 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 72 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โรคระบาดในสัตว์ (ลัมปี สกิน) มีพื้นที่ประสบภัย 72 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 3 จังหวัด สารเคมี มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 4 จังหวัด อาคารถล่ม มีพื้นที่ประสบภัย 6 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 3 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดินโคลนถล่ม มีพื้นที่ประสบภัย 4 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 4 จังหวัด ทั้งนี้ ไม่มีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวมแต่ละประเภทภัยส่วนใหญ่มีพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น

ด้านความเสียหาย แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่อาศัย 73,744 หลัง กลุ่มสถานที่ธุรกิจ 332 แห่ง กลุ่มพื้นที่การเกษตร 119,496 ไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 1,352 ตัว กลุ่มประมง 278 บ่อ กลุ่มคมนาคม 1,106 แห่ง กลุ่มสาธารณประโยชน์ 364 แห่ง กลุ่มสาธารณูปโภค 183 แห่งด้านผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ภาพรวมประเทศไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสาธารณภัย จำนวน 184 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 125 ราย ใน 5 ประเภทภัย ได้แก่ อัคคีภัย 114 ราย วาตภัย 32 ราย อาคารถล่ม 21 ราย อุทกภัย 13 ราย และดินโคลนถล่ม 4 ราย

สำหรับข้อมูลสถิติสาธารณภัยที่ได้รวบรวมในครั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการพิจารณาและนำไปวางแผนในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลสถิติสาธารณภัยได้ที่ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยผ่านเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th นอกจากนี้ สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148890 ครั้ง