กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

ไทยจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 41

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ไทยจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 41 🇹🇭

วันนี้ (17 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 41 (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 10 รวม 15 เวที ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 ภายใต้คอนเซปต์ “อาเซียนร่วมสร้างความเข้มแข็ง สร้างสมดุล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ท้องถิ่นมุ่งสู่ภูมิภาคที่มีภูมิคุ้มกันจากภัยพิบัติ” (Stronger Together in Balancing Action to Enhance Localisation for Disaster Resilience) มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยวันนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 41 (ACDM) ร่วมกับผู้แทนจาก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดาลุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม

สำหรับปี 2565 เป็นวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ และประธานในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติประจำปี ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2546  ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม เพื่อให้เป็นกลไกหลักของอาเซียนในการประสานความร่วมมือการบริหารจัดการภัยพิบัติร่วมกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมความร่วมมือจัดการภัยพิบัติเชิงรุกอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การเตรียมพร้อม การตอบโต้  การบรรเทาและการฟื้นฟู  เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งในการรับมือภัยพิบัติ โดยการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งจะนำไปสู่การเป็นภูมิภาคที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และที่ประชุมได้มีมติรับรองวิสัยทัศน์ พันธกิจและให้แต่ละประเทศหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุม ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการจัดตั้ง ACDM ประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธาน ACDM พ.ศ. 2556 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACDM ครั้งที่ 20 - 21 เมื่อปี พ.ศ. 2556

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148906 ครั้ง