กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ธันวาคม

ปี 2565

ธันวาคม

ปภ.ชี้แจงหลักเกณฑ์การประมาณการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อกรณีบ้านของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อกรณีบ้านของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งน้ำได้ท่วมบ้านมาเป็นเวลา 2 เดือนกว่า แต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล สำรวจและประเมินความเสียหาย 1,920 บาท ปภ.ได้ให้จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบรายละเอียด และจึงขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อทราบ ดังนี้  

เมื่อมีกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางราชการมีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการให้ความช่วยเหลือไว้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 โดยจะมีขั้นตอนเริ่มจาก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและประเมินความเสียหายที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้วจะส่งให้อำเภอเพื่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณา หากอำเภอมีวงเงินทดรองราชการฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรวงเงินทดรองราชการฯ ให้อำเภอเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ ทาง ก.ช.ภ.อ. จะพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือได้เอง หากมีวงเงินทดรองราชการฯ ไม่เพียงพอ อำเภอจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาต่อไป

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในด้านการดำรงชีพ กำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม โดยในส่วนที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายนั้นมีกำหนดไว้ ดังนี้ “5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท 5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของอยู่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท”

กรณีที่ปรากฎข่าวจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังอยู่ในขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและประมาณราคาความเสียหาย ยังมิได้รวบรวมนำส่งมาขอรับการให้ความช่วยเหลือจากอำเภอ โดยบ้านหลังดังกล่าวจากการประเมินความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมได้รับรายงานว่ามีภาพถ่ายความเสียหายระบุเป็นฝ้าหลังคา พื้นที่ 15 ตารางเมตร ค่าวัสดุตารางเมตรละ 128 บาท คิดเป็นเงิน 1,920 บาท ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจง ประเด็นดังกล่าวทางช่องทางการสื่อสารของกรม และจังหวัดอุบลราชธานีแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 และนายอำเภอตาลสุมได้ชี้แจงผ่านสถานีข่าว Thaipbs ด้วยแล้ว
          
นอกจากนี้ ผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝนปี 2565 นอกเหนือจากที่จะได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ตามมติคณะร้ฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ใน 3 กรณี ดังนี้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีที่พักอาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน (24 ชม.) แต่ไม่เกิน 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย /หรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 30 วัน ครัวเรือนละ 7,000 บาท กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน  ครัวเรือนละ 9,000 บาท กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1911 ครั้ง