กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

แบบที่ 2 (Sticker)

ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งขณะล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัง ลดการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 680664 ครั้ง