กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ประเด็นข่าว ปี 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

อธิบดีกรม ปภ. ชี้แจงประเด็น ผลกระทบปัญหาภัยแล้งต่อเศรษฐกิจ ปี 2562

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 700 ครั้ง