กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

การปราบปรามทุจริต

โปสเตอร์ ปี 62

หลักราชการ ปภ. น้อมนำ "หลักราชการ" (มี 10 ไฟล์)

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปภ. น้อมนำ "หลักราชการ"
1. ความสามารถ
2. ความเพียร
3. ความมีไหวพริบ
4. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่
6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป
7. ความรู้จักนิสัยคน
8. ความรู้จักผ่อนผัน
9. ความมีหลักฐาน
10. ความจงรักภักดี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29853 ครั้ง