กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

การปราบปรามทุจริต

โปสเตอร์ ปี 63

สาเหตุของการทุจริต มี 4 ไฟล์

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนระดับจังหวัด (ภาคใต้)

👉คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (นปถ.) ได้กำหนดเป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตทางถนนของแต่ละจังหวัด ในอัตราเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8 – 18.35 คนต่อแสนประชากรภายในปี พ.ศ.2570 ซึ่งการกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละจังหวัด จะพิจารณาตามสภาพปัญหา สถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงในเชิงพื้นที่ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำจะลดในอัตราที่น้อยกว่า และจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงจะลดในอัตราที่มากกว่า เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของประเทศจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29855 ครั้ง