กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2563

ปภ. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการบรรจุใหม่พร้อมปฏิบัติราชการ

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57010 ครั้ง