กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2563

มท.2 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการพัฒนางานด้านสาธารณภัย

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มท.2 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการพัฒนางานด้านสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนา ความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ระหว่างมูลนิธิ TDPF กับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็ง ต่อภัยพิบัติไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการพัฒนางานด้านการจัดการสาธารณภัย การจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมด้านการจัดการ ภัยพิบัติของสถานศึกษา โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57018 ครั้ง