กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2563

ผช.รมว.มท. แสดงวิสัยทัศน์จัดการภัยพิบัติ ประชุมเวทีรัฐมนตรี - ผู้นำอาเซียน

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ผช.รมว.มท. แสดงวิสัยทัศน์จัดการภัยพิบัติ  ประชุมเวทีรัฐมนตรี - ผู้นำอาเซียน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 8 และการประชุมผู้นำภาคีเพื่อดำเนินการ ตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ ฉุกเฉิน ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งกล่าวถ้อยแถลง และแสดงวิสัยทัศน์บทบาทการเป็น ผู้นำด้านการจัดการภัยพิบัติระดับโลก ในฐานะผู้ประสานงานหลักด้านการจัดการ ภัยพิบัติของประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคู่ขนานที่สำคัญ อาทิ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 37 การประชุม เพื่อสนับสนุนพันธกิจร่วมด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทา ทุกข์จากภัยพิบัติ ครั้งที่ 15

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56973 ครั้ง