กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2563

ปภ. ปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

ปภ. ปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานภายใน ปภ. ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและมีช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ผ่านระบบ e - service การป้องกันการทุจริตปฏิบัติตามมาตรการภายใน และมีการ กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56948 ครั้ง