กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนธันวาคม 2563

ปภ. ระดมสรรพกำลัง - เครื่องจักรกล สนับสนุน ศบค.มท. ล่วงหน้า

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของ ศบค.มท. (ส่วนหน้า) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ (ส่วนหน้า) การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย การส่งกำลังบำรุง ตลอดจนมาตรการรักษา ความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56277 ครั้ง