กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2564

ปภ. ติดตามผลดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2564

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 แนวทางการขับเคลื่อนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2566 ภายใต้แนวคิด DDPM +S และความคืบหน้าการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ตลอดจนติดตามสถานการณ์ภัย แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหารของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56976 ครั้ง