กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2564

ปภ. จับมือ ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมือด้านวิชาการ บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


 


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ร่วม
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ณ ห้องประชุม อาคาร 2 มูลนิธิฯ ในการสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจภายใต้ระเบียบและกฎหมาย ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น อันจะนำพาประเทศไทยไปสู่การสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56967 ครั้ง