กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ปภ. ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี หารือด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือดัชนีความมั่นคงด้านน้ำ ภายใต้กรอบเซนได ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นดัชนีด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ภายใต้กรอบเซนได ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัด ความมั่นคงด้านน้ำ ในด้านการจัดการน้ำท่วม และอุทกภัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56283 ครั้ง