กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ปภ. สานต่ออากาศยานปีกหมุนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบินร่วมระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กับกองทัพบก ในการรองรับภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาความพร้อมของการใช้อากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ. 32 ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากรที่จะปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานปีกหมุนฯจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56293 ครั้ง