กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ศปถ. ถกร่างแผนลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ 64 ตั้งด่านชุมชนลดอุบัติเหตุทางถนน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้พิจารณาแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว ทั้งมาตรฐานการตั้งด่านชุมชนเป้าหมายการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สามารถตอบโจทย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57013 ครั้ง