กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

การปราบปรามทุจริต

โปสเตอร์ ปี 64

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม  ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29858 ครั้ง