กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมีนาคม 2564

ปภ. ปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดค้นหาและกู้ภัย ในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดค้นหาและกู้ภัย ในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ด้านการค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท เพื่อทบทวนทักษะความรู้เพิ่มสมรรถนะการค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งสนับสนุนให้ทีมสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล (INSARAG) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกระดับให้เป็น มืออาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กล่าวรายงานฯ  

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56296 ครั้ง