กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนเมษายน 2564

ศปถ. ประสานระดับจังหวัดใช้กลไกในระดับพื้นที่ จัดตั้งด่านชุมชน / บังคับใช้กฎหมายจราจร / เครื่องดื่มแอลกอฮอลือย่างเคร่งครัด

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56287 ครั้ง