กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมิถุนายน 2564

กปภ.ช. พิจารณาแผน ปภ. ชาติ พ.ศ. 2564 ก่อนเสนอ ค.ร.ม. อนุมัติ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (กปภ.ช.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการลดความล่อแหลมเปราะบาง การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการด้วยการยกระดับมาตรฐานการบูรณาการวางแผนเผชิญเหตุจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาให้ปลอดภัยและดีกว่าเดิมและการปรับวิถีชีวิตใหม่ การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย พร้อมทั้งปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56995 ครั้ง