กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมิถุนายน 2564

ปภ. หนุนภารกิจการบินด้านสาธารณภัย MOU กับ ทบ. ร่วมมือต่อเนื่อง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาประเด็นข้อแตกต่างในร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบินร่วมระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กับกองทัพบก ฉบับแก้ไขเพิ่ม ครั้งที่ 2  ตามที่ ปภ. ยกร่าง เทียบกับ ทบ. ยกร่าง รวมทั้งขอแนวทางและมติจากที่ประชุม เพื่อใช้เป็นร่าง MOU ในการหารือร่วมกับ ทบ.


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57012 ครั้ง