กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกรกฎาคม 2564

ปภ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำโครงการสำคัญปีฯ งบ 64

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ปภ.เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานเสนอโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประเด็นที่ 7 ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยให้ผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนลดลง และประเด็นที่ 19 ระดับการรับมือภัยพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อเสนออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาต่อไป

   


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56950 ครั้ง